Higo - a small medical device and telemedical solution

Information obligation

Anonimizacja i rozwój AI

Zgoda może być w każdym momencie cofnięta poprzez kontakt na adres dpo@higosense.com  Wycofanie zgody nie wpływa na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe, które zostały poddane anonimizacji nie pozwalają na ustalenie tożsamości osoby, od której pochodzą.

Obowiązek informacyjny (do zgody na AI)

Zgodnie z art. 13 „RODO”, przekazujemy następujące informacje:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Higosense Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zajęczej 15, kod pocztowy 00-351, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000685349, NIP: 5252716083 i REGON: 367769182. Z administratorem możesz się skontaktować pod adresem dpo@higosense.com 
 2. Dla większego bezpieczeństwa danych osobowych, wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Skontaktujesz się z nim pod adresem: dpo@higosense.com 
 3. W przypadku wyrażenia zgody będziemy przetwarzać Twoje dane medyczne (nagranie pracy płuc i serca, zdjęcia gardła, ucha i skóry) w celu rozwoju i tworzenia algorytmów sztucznej inteligencji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • udziału w badaniach i rozwoju algorytmów sztucznej inteligencji na podstawie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych z art. 9 ust. 2 lit. a RODO przez czas prowadzenia badań i działań związanych z rozwojem algorytmów, chyba że wcześniej wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  • ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) za jaki uważamy konieczność obrony swoich praw przez okres do momentu przedawnienia roszczeń, chyba że wcześniej Państwo złożą sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 5. Podanie danych przetwarzanych w związku z badaniami i rozwojem algorytmów sztucznej inteligencji jest w pełni dobrowolne. Podanie danych przetwarzanych w celach związanych z dochodzeniem roszczeń jest konieczne jeśli zaistnieje okoliczność uzasadniająca pozyskanie danych. 
 6. Dane osobowe mogą być przez nas przekazywane podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem technicznym przy przetwarzaniu danych, np. dostawcom rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych, dostawcom oprogramowania, poczty elektronicznej, firmom doradczym. Dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi prawne, audytorskie, a także organom państwowym w związku z ich uprawnieniami i kompetencjami. 
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 8. Przysługuje Ci prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 9. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Jeżeli miałoby się to zmienić, poinformuje cię o tym ze stosownym wyprzedzeniem.