Higo - a small medical device and telemedical solution

Regulamin

korzystania z usług Higosense

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Na podstawie art. 8 ust 1. pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) Higosense Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-351) przy ul. Zajęczej 15 (dalej jako: „Usługodawca”) ustala niniejszy regulamin korzystania z usług Usługodawcy świadczonych drogą elektroniczną (dalej jako: „Regulamin”).
  2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Regulamin w Serwisie, Portalu Lekarza oraz w Aplikacji przy pierwszym skorzystaniu z Aplikacji w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzania i utrwalanie jego treści, w tym m.in. wydrukowanie.
   1. SŁOWNICZEK
    1. Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć:
     1. Serwis – serwisy internetowe Usługodawcy dostępne dla Użytkowników pod adresami: www.higosense.com, www.higo.doctor, www.higomed.com
     2. Aplikacja – aplikacja mobilna HigoSense dostępna do pobrania z oficjalnych sklepów z aplikacjami Google Play oraz App Store. Poprawne pobranie i instalacja Aplikacji jest niezbędne do korzystania z Usług.
     3. Portal Lekarza – zintegrowany z Aplikacją serwis internetowy przeznaczony dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą współpracujących z Usługodawcą i ich pracowników oraz personelu autoryzowanego przez Usługodawcę. Elementem Portalu Lekarza jest panel administracyjny umożliwiający zarządzanie Kontami na zasadach wskazanych w Regulaminie.
     4. Usługi – usługi wskazane w punkcie 3 Regulaminu świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji lub Portalu Lekarza.
     5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca dostęp do funkcjonalności Aplikacji przeznaczonych do realizacji Usługi lub korzystająca z Portalu Lekarza. Dostęp do Portalu Lekarza przysługuje tylko osobom prowadzącym podmiot wykonujący działalność leczniczą lub zatrudnionym przez taki podmiot.
     6. Dane osobowe – dane osobowe Użytkownika w rozumieniu art. 4 RODO, w tym dane kontaktowe oraz dane dotyczące stanu zdrowia.
     7. Podmiot wykonujący działalność leczniczą – podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.);
     8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
     9. Konto – – indywidualne i autoryzowane konto Użytkownika w Aplikacji lub Portalu Lekarza.
     10. Subkonto – profil tworzony w Koncie przez Użytkownika umożliwiający przypisanie Danych osobowych konkretnym osobom. Dokładna liczba Subkont, które może utworzyć dany Użytkownik, zależy od szczegółowych postanowień specyficznie wybranego przez Użytkownika Modelu Subskrypcji lub umów łączących go z Usługodawcą lub warunków współpracy z określonym Podmiotem wykonującym działalność leczniczą . Subkonto może dotyczyć Danych osobowych innych osób fizycznych niż Użytkownik. Zakładanie Subkonta odbywa się na zasadach określonych w regulaminie. Dla Subkonta może zostać ustanowiony Pin.
     11. Login – – indywidualnie nadawany przez Usługodawcę lub ustanawiany przez Użytkownika ciąg znaków, podawany w celu zalogowania na Konto lub adres e-mail.
     12. Hasło – indywidualne hasło dostępu składające się z co najmniej 8 znaków będących małymi i wielkimi literami, cyframi oraz znakami specjalnymi, podawane w celu zalogowania na Konto.
     13. PIN – Indywidualne hasło dostępu do Subkonta, które może być fakultatywnie ustawione na Koncie przez użytkownika danego Subkonta.
   2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
    1. Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem Aplikacji oraz Portalu Lekarza.
    2. Usługodawca w ramach Aplikacji świadczy na rzecz Użytkownika następujące Usługi:
     1. Prowadzenie indywidualnego Konta, w tym Konta z Subkontami;
     2. Integracja z oferowanymi przez Usługodawcę wyrobami medycznymi oraz wyświetlanie w uporządkowany sposób w Aplikacji przesyłanych z nich danych medycznych;
     3. Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie Podmiotom wykonującym działalność leczniczą danych medycznych zebranych za pomocą wyrobów medycznych Usługodawcy. Gromadzenie i udostępnianie danych medycznych realizowane jest przez Użytkownika, inną osobę lub osobę wykonującą zawód medyczny.
     4. Dane udostępniane są za pośrednictwem Aplikacji oraz Portalu Lekarza;
     5. Komunikacja z osobami wykonującymi zawody medyczne za pośrednictwem Aplikacji – Portalu Lekarza w postaci wiadomości tekstowych.
    3. Indywidualne Konto, o którym mowa w punkcie 3.2.1 Regulaminu, zakładane jest przez Usługodawcę lub Podmiot wykonujący działalność leczniczą na podstawie danych przekazanych mu przez Użytkownika. Dane te obejmują imię i nazwisko, numer identyfikacyjny pozwalający na weryfikację tożsamości Użytkownika, numer telefonu, adres e-mail, wiek oraz płeć użytkownika.
    4. W zakresie, w jakim taka opcja dostępna jest w Aplikacji, Użytkownik może samodzielnie założyć Konto. W celu założenia indywidualnego Konta, o którym mowa w punkcie 3.2.1 Regulaminu, Użytkownik przechodzi przez proces rejestracji zgodnie z informacjami prezentowanymi w Aplikacji po jej zainstalowaniu i uruchomieniu. W ramach procesu rejestracji Użytkownik podaje swoje dane osobowe wskazane w Aplikacji, co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail. Na podany w czasie rejestracji adres e-mail przesłane zostanie hiperłącze aktywacyjne. Po skorzystaniu z niego Konto zostaje aktywowane.
    5. Użytkownik może utworzyć Subkonto, w którym przetwarzane będą Dane osobowe innych osób fizycznych, np. dzieci, małżonka, rodziców, innych członków rodziny Użytkownika. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w ramach Subkonta może utworzyć Pin postępując zgodnie z instrukcją zawartą w Aplikacji.
    6. Użytkownik może utworzyć Subkonto dla osób, dla których jest przedstawicielem ustawowym. Użytkownik może też utworzyć Subkonto dla osób, które upoważniły go wyraźnie do takiego działania.
    7. Jeżeli Użytkownik korzysta z wyrobów medycznych oferowanych przez Usługodawcę, zgodnie z punktem 3.2.2. Regulaminu może zintegrować je z Aplikacją, co zapewni możliwość przesyłania danych z wyrobów medycznych do aplikacji. Zasady integracji określa instrukcja załączona do wyrobów medycznych. Dane przesłane z wyrobów medycznych będą przechowywane na zasadach regulowanych w Regulaminie przez Usługodawcę przez okres świadczenia usługi Konta.
    8. Oprócz danych, o których mowa w punkcie 3.7 Regulaminu, Użytkownik może, zgodnie z punktem 3.2.3 Regulaminu wprowadzać dodatkowe dane do Aplikacji, w tym załączać dodatkowe dokumenty. Użytkownik, który korzysta z wyrobu medycznego Usługodawcy może udostępnić dane zebrane za pomocą wyrobu medycznego i dostępne w Aplikacji osobom wykonującym zawód medyczny dostępnym na Portalu Lekarza.
    9. Zgodnie z punktem 3.2.5 Regulaminu, Użytkownik może korzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych za pośrednictwem Aplikacji (komunikacja z osobami wykonującymi zawody medyczne). Realizacja świadczeń zdrowotnych następuje na zasadach określonych przez Podmiot wykonujący działalność leczniczą.
    10. Komunikacja z osobami wykonującymi zawody medyczne może być prowadzona, jeżeli ze względu na jej charakter oraz indywidualną sytuację Użytkownika nie sprzeciwiają się temu wskazania aktualnej wiedzy medycznej, wymogi należytej staranności lub względy bezpieczeństwa.
    11. Jeżeli podczas komunikacji z osobami wykonującymi zawody medyczne Użytkownik odczuje pogorszenie stanu zdrowia lub pojawią się nowe, wcześniej nie obserwowane i nie zgłaszane problemy zdrowotne, powinien niezwłocznie poinformować o tym osobę wykonującą zawód medyczny, a jeżeli jest to uzasadnione pilnością problemu zdrowotnego, wezwać karetkę pogotowia.
    12. Usługodawca w ramach Portalu Lekarza świadczy na rzecz Podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub Użytkownika będącego osobą wykonującą zawód medyczny następujące Usługi:
     1. Udostępnienie Portalu Lekarza i Prowadzenie indywidualnego Konta lekarskiego;
     2. Możliwość wymiany danych i dokumentów pomiędzy Użytkownikiem a innymi Użytkownikami występującymi jako jego pacjenci.
     3. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a innymi Użytkownikami występującymi jako pacjenci w postaci wiadomości tekstowych.
    13. Indywidualne Konto lekarskie, o którym mowa w punkcie 3.12.1 Regulaminu, zakładane jest przez Usługodawcę lub Podmiot wykonujący działalność leczniczą na podstawie danych przekazanych mu przez Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail.
    14. W zakresie, w jakim taka opcja dostępna jest w Portalu Lekarza, Użytkownik może samodzielnie założyć Konto. W celu założenia indywidualnego Konta lekarskiego, o którym mowa w punkcie 3.12.1 Regulaminu, Użytkownik przechodzi przez proces rejestracji zgodnie z informacjami prezentowanymi w Portalu Lekarza. W ramach procesu rejestracji Użytkownik podaje swoje imię, nazwisko, adres email. Na podany w czasie rejestracji adres e-mail przesłane zostanie hiperłącze aktywacyjne oraz token do pierwszego zalogowania. Po skorzystaniu z niego, podaniu tokenu oraz ustawieniu nowego hasła Konto zostaje aktywowane.
    15. Zgodnie z punktem 3.12.2 Regulaminu, Użytkownik będący osobą wykonującą zawód medyczny, która prowadzi podmiot wykonujący działalność leczniczą lub jest zatrudniona przez taki podmiot, może za pośrednictwem Portalu Lekarza przeglądać dane medyczne i dokumenty udostępnione mu przez innych Użytkowników. Przy przeglądaniu danych, Użytkownik może korzystać z dodatkowych narzędzi udostępnionych w Portalu Lekarza. Zakres danych, do których dostęp ma Użytkownik za pośrednictwem indywidualnego Konta lekarskiego, może być ograniczony tylko do danych pacjentów określonego Podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub do danych określonych przez Podmiot wykonujący działalność leczniczą.
    16. Zgodnie z punktem 3.12.3 Regulaminu, Użytkownik będący osobą wykonującą zawód medyczny, która prowadzi podmiot wykonujący działalność leczniczą lub jest zatrudniona przez taki podmiot, może za pośrednictwem Portalu Lekarza udzielać świadczeń zdrowotnych (komunikacja z pacjentem). Realizacja świadczeń zdrowotnych następuje na zasadach określonych przez Użytkownika będącego osobą wykonującą zawód medyczny lub Podmiot wykonujący działalność leczniczą.
   3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
    1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
    2. Usługodawca dochowa należytą staranność przy świadczeniu Usługi, w szczególności poprzez zapewnienie ciągłego dostępu do Usługi za wyjątkiem okresów, w których przeprowadzane są prace modernizacyjne, aktualizacyjne oraz konserwacyjne Aplikacji. O okresach tych Użytkownik będzie zawiadamiany w ramach Aplikacji z odpowiednim wyprzedzeniem.
    3. Usługodawca w szczególności zapewni, że świadczenie Usług nie będzie powodować zakłócenia udzielania świadczeń zdrowotnych, m.in. w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej. Usługodawca nie gwarantuje jednak ciągłej operacyjności i dostępności funkcjonalności Usług wynikających z przyczyn od niego niezależnych.
    4. Zakazane jest udostępnianie przez Użytkowników w związku z dostępem do Aplikacji informacji i treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących doprowadzić do zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
    5. W ramach świadczenia Usług przetwarzane będą dane osobowe Użytkownika, w tym dane o stanie zdrowia zbierane za pośrednictwem Aplikacji.
    6. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę, drogą mailową na adres dpo@higosense.com o wszelkiego rodzaju zauważonych naruszeniach bezpieczeństwa podczas korzystania z Usług.
    7. Usługi nie są przeznaczone dla Użytkowników:
     1. wymagających hospitalizacji – zwłaszcza w sytuacji, gdy osoba wykonująca zawód medyczny obecna uprzednio u Użytkownika na wizycie domowej nie była w stanie mu pomóc;
     2. w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (np. Użytkownik nieprzytomny, nie oddycha, ma nagłą reakcję alergiczną, doznał niekontrolowanego krwawienia);
     3. w innych stanach wymagających niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego.
   4. WYMAGANIA TECHNICZNE
    1. W celu poprawnego korzystania z Usługi wymagane jest spełnienie przez Użytkownika następujących warunków technicznych:
     1. korzystanie ze smartfonu, tabletu lub innego podobnego urządzenia z dostępem do sieci internetowej;
     2. z systemem operacyjnym: Android w wersji 6.0 lub wyższej, lub iOS w wersji 13.0.0 lub wyższej;
    2. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonej Usług oraz za niewykonanie Usługi.
    3. W celu zapewnienia jak najwyższego bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłania danych osobowych, Usługodawca podejmuje odpowiednie środki technologiczne adekwatne względem potencjalnego zagrożenia, spełniające standardy wymagane m.in. przez RODO.
   5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
    1. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik zapoznaje się z Regulaminem. Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na stosowanie postanowień Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-box w Aplikacji.
    2. Założenie Konta i rozpoczęcie korzystania z Aplikacji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie prowadzenia Konta. Korzystanie z Usług objętych umową o świadczenie usług drogą elektroniczną ma charakter bezpłatny.
    3. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może korzystać z innych usług świadczonych przez inne niż Usługodawca podmioty, w tym Podmioty wykonujące działalność leczniczą. Szczegółowe zasady świadczenia tych usług określa inny podmiot, w tym Podmiot wykonujący działalność leczniczą. Jeżeli do skorzystania z takiej usługi wymagana jest dodatkowa opłata, skuteczne uiszczenie opłaty przez Użytkownika może być niezbędne do rozpoczęcia korzystania z takiej usługi.
    4. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w przedmiocie prowadzenia Konta w każdym czasie, bez dodatkowych opłat i bez konieczności wskazywania przyczyny. W tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres support@higosense.com. Rezygnacja z Usługi oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
    1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku z korzystaniem z Usług. Zapytania, uwagi oraz reklamacje należy kierować na adres e-mail support@higosense.com
    2. W wiadomości dotyczącej zapytania, uwagi i reklamacji należy wskazać co najmniej:
     1. Dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Użytkownika, w tym imię i nazwisko oraz numer telefonu;
     2. Określenie przedmiotu zapytania, uwagi lub reklamacji oraz okoliczności będących ich podstawą;
     3. Określenie oczekiwań Użytkownika.
    3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, nie później jednak niż w terminie 20 dni roboczych od zgłoszenia.
   7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
    1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za należytą staranność oferowanych i udzielanych Usług.
    2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za brak dostępu do Usługi wynikający z siły wyższej lub innej niezawinionej przez niego przyczyny, np. niskiej jakości łącza internetowego po stronie Użytkownika.
    3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za podanie przez Użytkownika niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz w trakcie korzystania z Usług, w tym danych podanych w ramach zakładanych w ramach Konta Subkont. Dotyczy to w szczególności podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych, w tym w szczególności danych medycznych, wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Użytkowniku.
    4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
    5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa.
    6. Usługodawca nie świadczy Usług stanowiących świadczenia zdrowotne ani nie ponosi odpowiedzialności za diagnozę medyczną lub poradę medyczną dokonaną przez osobę wykonującą zawód medyczny prowadzącą podmiot wykonujący działalność leczniczą lub przez taki podmiot zatrudnioną.
    7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi, wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań i warunków określonych w Regulaminie.
   8. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
    1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, tj. HigoSense Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zajęczej 15, kod pocztowy 00-351, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000685349, NIP: 5252716083 i REGON: 367769182. Z administratorem można się skontaktować w sposób określony na stronie internetowej www.higosense.com
    2. Dla większego bezpieczeństwa danych osobowych, Usługodawca wyznaczył inspektora ochrony danych. W celu skontaktowania się z inspektorem ochrony danych, należy wysłać wiadomość na adres dpo@higonsense.com
    3. Usługodawca przetwarza dane osobowe na potrzeby świadczenia Usług. Dane te obejmują podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane o stanie zdrowia uzyskiwane z wyrobów medycznych lub/i Aplikacji, przesyłane przez Użytkownika lub osoby wykonujące zawody medyczne. Dane osobowe osób, dla których utworzono Subkonto, mogą zostać przesyłane przez Użytkownika.
    4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych o stanie zdrowia zgoda Użytkownika wyrażana przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
    5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może uniemożliwiać dalsze poprawne korzystanie z Usług.
    6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia Usług. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy lub okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przez udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem technicznym przy przetwarzaniu danych osobowych. Przekazanie danych osobowych innym podmiotom odbywa się zawsze przy spełnieniu wszelkich wymaganych do tego podstaw prawnych.
    8. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Jeżeli miałoby się to zmienić, Użytkownik zostanie poinformowany o tym ze stosownym wyprzedzeniem.
    9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Usługodawca może jednak świadczyć Usługi także w państwach trzecich, w przypadku korzystania z nich dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państw trzecich. W takich przypadkach Usługodawca przekazuje dane osobowe tylko do państw zapewniających odpowiedni stopień ochrony lub zapewnia odpowiedne, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa zabezpieczenia. Szczegółowe informacje o zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych zgodnie z punktem 9.2 Regulaminu.
    10. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
    11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i poprawnej realizacji Usług w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usługi.
    2. Aplikacja zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w Aplikacji nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych w Aplikacji wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.
    3. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Regulamin może ulec zmianie w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na treść Regulaminu, zmiany związanej z zakresem lub rodzajem świadczonych Usług, zmiany dotyczącej wymagań technicznych bądź zmiany związanej z rozszerzeniem funkcjonalności Aplikacji.
    4. Usługodawca informuje Użytkowników o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie poprzez:
     1. Zamieszczenie komunikatu o zmianie Regulaminu w Aplikacji;
     2. wysłanie komunikatu o zmianie Regulaminu drogą mailową na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta;
    5. Dalsze korzystanie z serwisu po otrzymaniu Komunikatu, o którym mowa w art. 9 ust. 4 powyżej, oznacza akceptację nowej wersji Regulaminu przez Użytkownika.
    6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.