Higo - a small medical device and telemedical solution

Information obligation

Анонимизиране и развитие на AI

Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, чрез контакт на адрес dpo@higosense.com. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието преди неговото оттегляне. Личните данни, които бяха анонимизирани, не позволяват да се определи самоличността на лицето, от което идват.

Задължение за информация (към съгласие за AI)

Съгласно чл. 13 „GDPR“, предоставяме следна информация:

 1. Администратор на Вашите лични данни е дружество Higosense Sp. z o.o. [ООД] със седалище във Варшава, ул. Зайенча 15 [с латинска азбука: Zajęczа 15], пощенски код 00-351, вписано в регистъра на предприемачите, воден от Окръжен съд на столичния град Варшава във Варшава, XII-то търговско отделение на Националния съдебен регистър, под KRS номер: 0000685349, NIP [данъчен номер]: 5252716083 и номер REGON: 367769182. С  администратора можете да се свържете на адрес: dpo@higosense.com 
 2. За по-голяма сигурност на личните данни сме назначили длъжностно лице по защита на данните. Можете да се свържете с него на адрес: dpo@higosense.com 
 3. Ако дадете съгласието си, ние ще обработваме Вашите медицински данни (запис на белодробна и сърдечна дейност, снимки на гърло, ухо и кожа) с цел разработване и създаване на алгоритми на изкуствен интелект.
 4. Личните данни ще бъдат обработвани цел:
  • участие в изследване и разработване на алгоритми за изкуствен интелект въз основа на изрично съгласие за обработване на лични данни по чл. 9 ал. 2 буква a GDPR за срока на изследванията и дейностите, свързани с разработването на алгоритми, освен ако не оттеглите съгласието си за обработка на лични данни по-рано;
  • установяване, претенции и защита на евентуални искове, въз основа на законно оправдан интерес на Администратора (чл. 6 ал. 1 буква f GDPR), който е необходимостта на защита на правата ни за периода до изтичане на срока на претенциите, освен ако Вие не подадете възражение срещу обработването на лични данни по-рано;
 5. Предоставянето на данни, обработвани във връзка с изследване и разработване на алгоритми за изкуствен интелект, е напълно доброволно. Предоставянето на данни, обработвани за целите на предявяване на искове, е необходимо, когато има обстоятелство, което оправдава получаването на данни. 
 6. Личните данни могат да бъдат предавани от нас на лица, които ни предоставят услуги, свързани с техническа поддръжка при обработката на данни, напр. доставчици на ИТ и телеинформационни решения, доставчици на софтуер, доставчици на електронна поща, консултантски компании. Данните могат да бъдат предавани на лица, предоставящи правни и одиторски услуги, както и на държавни органи във връзка с техните правомощия и компетенции. 
 7. Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни в трети държави по смисъла на GDPR.
 8. Вие имате право да поискате от нас достъп до Вашите лични данни, да ги коригирате или изтриете, да ограничите обработката и право да поискате прехвърляне на данни. Вие също така имате право да подадете жалба до председателя на Службата за защита на личните данни.
  Лицето към което данните се отнасят има право да подаде възражение по всяко време – по причини, свързани с неговата конкретна ситуация – срещу обработването на личните му данни въз основа на законния интерес на администратора. Администраторът няма повече право да обработва тези лични данни, освен ако не докаже наличието на валидни правно обосновани основания за обработване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на лицето към което данните се отнасят, или основания за установяване, претенции или защита на исковете. 
 9. Вашите лични данни няма да бъдат използвани в процеса на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Ако това се промени, ще Ви информираме предварително.